Dalāmies ar informāciju par MSCA -NET (kontaktpunktu tīkla) sagatavotu rokasgrāmatu

MSCA*-NET rokasgrāmata „Postdoctoral Felowships” ( „Pēcdoktorantūras stipendijas”) ir publicēta MSCA-NET tīmekļa vietnē.

MSCA PF 2022.gada konkurss.

* Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

Līdz 21.augustam vēl var pieteikties starptautiskai starpdisciplinārai konferencei

Aicinām Jūs piedalīties Ventspils Augstskolas un Dārzkopības institūta rīkotajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika”, kas norisināsies 2022.gada 3.–4.novembrī tiešsaistē.

Sīkāka informācija tīmekļa vietnē: https://www.virac.eu/ldts

Konferences valodas: angļu, krievu, latviešu, vācu.

Konferences saziņas e-pasts: ldts@venta.lv

Aicinām uz tiešsaistes pasākumu “Marie Skłodowska Curie Actions Doctoral Networks event in Baltics”

Pasākums notiks 11.maijā no 14.00 līdz 16.00 pēc Latvijas laika MS Teams platformā. Darba valoda – angļu.

Pasākuma mērķis ir iedrošināt Baltijas pētniecības institūcijas, publiskas un privātas augstākās izglītības iestādes, uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas ņemt aktīvu dalību Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu Doktorantūras tīkli shēmā. Projekta konkurss tiks atvērts 12.maijā ar iesniegšanas termiņu 15.novembrī.

MSCA doktorantūras tīklu shēmu prezentēs Thomas Vyzikas, Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) MSCA DN pētniecības programmas administrators. Turklāt savā pieredzē dalīsies MSCA DN projekta koordinators Abel Polese. Pasākumā tiks sniegti arī padomi veiksmīga projekta rakstīšanai un informācija par Doktorantūras tīklu izvērtēšanu. Nacionālie kontaktpunkti no visām trim Baltijas valstīm skaidros sniegtos pakalpojumus MSCA DN pretendentiem. Pasākums tiks ierakstīts.

Savus jautājumus dalībnieki varēs iesniegt lektoriem, reģistrējoties pasākumam vai pasākuma laikā, izmantojot sli.do, ievadot kodu #247018.

Reģistrācija atvērta līdz 10. maijam plkst. 12.00 pēc vietējā laika.

Informācija publicēta:

Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā;

Nacionālā kontaktpunkta Facebook lapā;

Nacionālā kontaktpunkta Twitter kontā.

Tiešsaistes seminārs „Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”

2022. gada 17.maijā plkst. 16.00 notiks tiešsaistes seminārs “Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”.

Semināra mērķis: diskutēt par aktuāliem izaicinājumiem pētniecības procesa pamatterminu izpratnē galvenokārt sociālajās un hu-manitārajās zinātnēs.
Semināra vadītājas: Dr. paed. Iveta Ķestere un Dr. philol. Anita Helviga
Kopā ar doktorantiem pārrunāsim šādus jautājumus:
1) kādam ir jābūt labam termina skaidrojumam;
2) kas ir pētījuma objekts, priekšmets, paradigma, dizains u. c.
pētījuma kategorijas;
3) kādas ir šo kategoriju „attiecības” pētījuma metodoloģijas
izstrādē.
Auditorija tiks arī īsi iepazīstināta ar projektu Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca, kas īstenots, sadarbojoties Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes
speciālistiem.

Seminārs notiks šeit:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88265225646?pwd=NFhBMHRXcGZHVXhVQUp
DM3RFL1FLZz09
Meeting ID: 882 6522 5646
Passcode: 151982

Aicinām pētniekus uz diviem tiešsaistes semināriem

Turpinot rudenī aizsākto zinātnes komunikācijas semināru sēriju, aicinām pētniekus uz diviem tiešsaistes semināriem:

1) 13. maijā plkst. 15.00–16.30 Ietekmīgu zinātnisko publikāciju rakstīšana;

2) 31. maijā plkst. 15.00–16.30 Grafiku un ilustrāciju veidošana publikācijām, pētījumu projektiem un prezentācijām.

Seminārus vadīsDr. sc. ing. MĀRTIŅŠ ZAUMANIS, zinātnieks un pētījumu projektu vadītājs Šveices Materiālu un tehnoloģiju institūtā Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology). Vairāk nekā 60 zinātnisku publikāciju autors, kuras citētas vairāk nekā 2400 reižu. Lieliski prot ne tikai komunicēt par savu pētījumu rezultātiem, bet arī mērķtiecīgi un strukturēti nodot šīs zināšanas citiem. Autors Peer Recognized grāmatu sērijai par pētījumu rezultātu komunikāciju un blogam par komunikāciju zinātnē: https://peerrecognized.com/.

Aicinām pētniekus reģistrēties semināriem šeit. Zoom pieeja tiks nosūtīta dienā pirms pasākumu sākuma.

Lūgums pārsūtīt informāciju visiem interesentiem.

Aicinām pieteikties konferencei

19. starptautiskā zinātniskā konference

„VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA”

Pieteikties var gan referenti un/vai publikāciju autori (līdz 2. maijam), gan klausītāji (līdz pat 19. maijam). Vairāk informācijas konferences vietnē: https://vapplapp.liepu.lv/lv

Top jauna izglītības terminu vārdnīca

Pētnieku grupa no Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes strādā pie jaunas izglītības terminu vārdnīcas izveides. Pētījuma pasūtītājs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kas divu gadu laikā (līdz 2023. gada jūnijam) sagaida izglītības terminu skaidrojošās tiešsaistes vārdnīcas manuskriptu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, vienotas izpratnes veidošanos par izglītības terminu saturu, tādējādi veicinot izglītības terminu kvalitatīvu lietojumu gan iesaistītajās institūcijās, gan sabiedrībā kopumā. Vārdnīcas plānotais apjoms – 3000 šķirkļu.

Pētījuma procesā tiek apzināta jau lietotā izglītības terminoloģija, izmantojot datubāzes un terminu vārdnīcas, glosārijus, normatīvos dokumentus, mācību standartus, programmas, politikas plānošanas dokumentus, kā arī monogrāfijas un promocijas darbus pedagoģijā un izglītības zinātnēs, kas izdoti/aizstāvēti pēc 2000. gada. Skrupulozi tiek analizēti esošie nozares termini precizējot terminu skaidrojumu atbilstoši mūsdienu nostādnēm, kā arī vārdnīcai tiek pievienoti jauni termini.

Izstrādātās vārdnīcas šķirkļi paredzēti publicēšanai Nacionālajā terminoloģijas portālā, bet pirms tam jaunā vārdnīca apstiprināma Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Pētījums „Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” (vadītāja Diāna Laiveniece) notiek Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr. 8.3.6.2/17/I/001).

Aicinām pieteikties konferencei “Intermediality in Communication: Translation, Media, Discourse”

Konference notiks Kauņā (Lietuva) no 2022. gada 17. līdz 18. novembrim. Vairāk informācijas konferences tīmekļa vietnē: https://icconference.ktu.edu/

Konferences galvenais mērķis ir pulcēt pētniekus,
zinātniekus un nozares ekspertus, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem un idejām, 
to attīstību un lietojumu visās komunikācijas zinātnēs. 

Konferences koncepcija ir nodrošināt unikālu platformu
starpdisciplinārām, zinātniskām diskusijām, tīklošanai un pētniecības
uzsākšanai šādās tēmās:
Izaicinājumi tulkošanā/mutiskajā tulkošanā: metodes, rīki, prakse.

  ·    Intersemiotikas tulkošana un kultūrpratība.

  ·     Valoda un sociālie mediji.

  ·    Jauno mediju valoda.

  ·    Diskurss, kopienas, dzimums, ietekme sabiedrībā.

  ·    Imagoloģijas studijas.

Aicinām izmantot iespēju prezentēt savu pētījumu

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina humanitāro un sociālo zinātņu doktorantūru studentus un zinātniskā grāda pretendentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Jauno pētnieku diena 2”! Konference notiks 2022. gada 3. jūnijā “Zoom” platformā, pieteikumus gaidām līdz 1. maijam.

Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību institūcija un e-pasta adrese.

Priekšlasījumu valoda: latviešu.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 1. maijam elektroniski: http://ej.uz/jauno-petnieku-diena-2. Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2022. gada 8. maijam.

Konference tiek rīkota Valsts pētījuma programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.

E-pasts jautājumiem: jauniepetnieki@gmail.com

Aicinām piedalīties 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2022.gada 20.maijā Liepājas Universitātē notiks konference 19.starptautiskā zinātniskā konference „VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA”.

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2022. gada 25. aprīlim. Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  mājaslapā https://vapplapp.liepu.lv

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)):

  • krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu.
  • raksti tiek publicēti latviešu, angļu, krievu un vācu valodā (sk. nosacījumus publikācijas sagatavošanai).
  • visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti, izvērtēti un akceptēti vai noraidīti starptautiskajā redakcijas kolēģijā.