Top jauna izglītības terminu vārdnīca

Pētnieku grupa no Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes strādā pie jaunas izglītības terminu vārdnīcas izveides. Pētījuma pasūtītājs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kas divu gadu laikā (līdz 2023. gada jūnijam) sagaida izglītības terminu skaidrojošās tiešsaistes vārdnīcas manuskriptu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, vienotas izpratnes veidošanos par izglītības terminu saturu, tādējādi veicinot izglītības terminu kvalitatīvu lietojumu gan iesaistītajās institūcijās, gan sabiedrībā kopumā. Vārdnīcas plānotais apjoms – 3000 šķirkļu.

Pētījuma procesā tiek apzināta jau lietotā izglītības terminoloģija, izmantojot datubāzes un terminu vārdnīcas, glosārijus, normatīvos dokumentus, mācību standartus, programmas, politikas plānošanas dokumentus, kā arī monogrāfijas un promocijas darbus pedagoģijā un izglītības zinātnēs, kas izdoti/aizstāvēti pēc 2000. gada. Skrupulozi tiek analizēti esošie nozares termini precizējot terminu skaidrojumu atbilstoši mūsdienu nostādnēm, kā arī vārdnīcai tiek pievienoti jauni termini.

Izstrādātās vārdnīcas šķirkļi paredzēti publicēšanai Nacionālajā terminoloģijas portālā, bet pirms tam jaunā vārdnīca apstiprināma Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Pētījums „Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” (vadītāja Diāna Laiveniece) notiek Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr. 8.3.6.2/17/I/001).