Dr. philol. Anita Helviga

LLVA valdes locekle kopš asociācijas dibināšanas 2016. gadā.

Kontaktinformācija:

anita.helviga@liepu.lv

Darbavieta:

Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (docente);
Kurzemes Humanitārais institūts (pētniece, direktore)

Docētie kursi:

 • Ievads vispārīgajā valodniecībā
 • Latviešu leksikoloģija
 • Leksikogrāfija valodu apguvē
 • Latviešu valodas morfoloģija
 • Stilistika

Zinātniskās intereses:

 • terminoloģija
 • literatūrzinātne
 • leksikogrāfija
 • novadpētniecība

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Literatūrzinātnes termina ziņģe evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem. Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Kolektīvā monogrāfija. Atb. red. Māra Grudule. Rīga: LFMI, 2018, 437.–452. lpp.
 • Comprehension and use of the literary terms pastišs (pastiche) and parodija (parody) in Latvian literary studies. A. Helviga, S. Ignatjeva.  In: Terminologija, Nr. 24. Ed. Albina Auksoriute. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2017, pp. 40–58.
 • Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei. Piemares ļaudis un likteņi: rakstu krājums, 2. Liepāja: LiePA, 2017, 105.–132. lpp.
 • Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā stilists un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2). Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 2017, 177.–193. lpp.
 • Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses. Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis. Kolektīvā monogrāfija. Atb. red. Edgars Lāms un Anita Helviga. Liepāja: LiePA, 2017, 174.–205. lpp.
 • Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: Raiņa divieši. Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve. Kolektīvā monogrāfija. Sast. un zin. red. Maija Burima. Daugavpils Universitāte. Rīga: Zinātne, 2017, 113.–133. lpp.
 • Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē – sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22. Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 2017, 307.–335. lpp.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 21. biļetens (1956) literatūrzinātnes terminoloģijas kontekstā. Terminrade Latvijā senāk un tagad: rakstu krājums. Atb. red. M. Baltiņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija. Rīga: Zinātne, 2016, 51.–57. lpp.
 • Kāda latviešu literatūrzinātnes termina evolūcija – Raiņa strofa, Raiņa sonets, saīsinātais sonets, sonetīns. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 21. Liepājas Universitāte. Liepāja : LiePA, 2016, 281.–303. lpp.
 • Teātra izrāžu žanroloģiskie apzīmējumi: no ierastās terminoloģijas uz netradicionāliem izrāžu pieteikumiem (Liepājas teātra piemērs). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi: populārzinātnisku rakstu krājums, Nr. 10. Atb. red. G. Smiltniece. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 58.–76. lpp.
 • Deonimizācijas loma literatūrzinātnes terminu darināšanā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 18 (2). Liepāja: LiePA, 2014, 77.–92. lpp.
 • Vispārīgs pārskats par literatūrzinātnes terminiem skolas mācību līdzekļos. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 19. Liepāja: LiePA, 2014, 24.–44. lpp.
 • Eventuālā literatūrzinātnes terminu vārdnīca mūsdienu leksikogrāfijas kontekstā. Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē: rakstu krājums. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 61.–83. lpp.

Redaktores darbs:

 • Rūsiņš, Jēkabs. … atnāc, draugs, pretī man… : dzejas izlase. Sastādītāja un priekšvārda autore Anita Helviga. Liepāja: LiePA, 2017.
 • Bārtas dzīpari : valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis. Kolektīvā monogrāfija. Atb. red. Edgars Lāms un Anita Helviga. Liepāja: LiePA, 2017.

Dalība projektos:

Kopš 2018. gada decembra: darbs Valsts pētījumu programmas projektā “Latviešu valoda” apakšvirzienā “Terminoloģija”.

2016–2017: Valsts pētījumu programmas “Letonika” Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta projektā “Kolektīvās monogrāfijas “Latviešu terminoloģijas attīstība (1918–1940)” izstrāde” veikts pētījums un izstrādāta nodaļa “Pārskats par latviešu literatūrzinātnes terminoloģiju 20. gadsimta 20.–40. gados: būtiskākie avoti un dažas raksturīgas iezīmes”.

2015–2016: Latviešu valodas aģentūras projektā “Mācību līdzekļa “Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata pamatskolas skolēnam un valodas lietotājam” satura izstrāde” (Nr. LVA 2014/16SP) izstrādāts terminoloģijas un leksikogrāfijas nodaļu saturs (teorija, uzdevumi, pašpārbaudes testi).

2012–2014: ESF projektā “Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē “Latviešu literatūrzinātnes terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais raksturojums”.