Dr. philol. Inga Kaija

LLVA valdes priekšsēdētāja kopš 2019. gada.

Kontaktinformācija:

inga.kaija@rsu.lv

Darbavieta:

Rīgas Stradiņa universitāte (docente);
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (pētniece)

Docētie kursi:

 • Latviešu valoda medicīnā
 • Latviešu valoda zobārstniecībā
 • Medicīnas terminoloģija latviešu valodā
 • Ievads lingvistikā
 • Latviešu valoda apmaiņas studentiem
 • Tulkotāja profesionālo kompetenču pamati
 • Ievads datorlingvistikā

Zinātniskās intereses:

 • valodu apguve
 • korpuslingvistika
 • tulkošana
 • baltistika

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Znotiņa, Inga. Error Types in the Learner Corpus of the Second Baltic Language : [referāts 11. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality” Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Jelgava, 2018.g. 11.-12. maijs)] / I.Znotiņa // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. – Nr.11 (2018), 170.-176.lpp. – Starptautiski citējamā izdevumā.
 • Znotiņa, Inga. Computer-aided error analysis for researching Baltic interlanguage : [referāts 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality” Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Jelgava, 2017.g. 12.-13. maijs)] / I.Znotiņa // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. – Nr.10 (2017), 238.-244.lpp. – Starptautiski citējamā izdevumā.
 • Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss Latvijā un Lietuvā: autortiesības un personas datu aizsardzība. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 20 (2). Liepāja: LiePA, 2016. 219.-227. lpp.
 • Znotiņa, Inga. Otrās baltu valodas apguvēju korpusa morfoloģiska anotēšana. Via Scientiarum : starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 3. laidiens. Sast. I. Laizāne, I. Znotiņa. Ventspils, Liepāja: Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, 2016, 148.-160. lpp.
 • Znotiņa, Inga. Learner corpus annotation in Latvia and Lithuania / I.Znotina // Sustainable Multilingualism = Darnioji daugiakalbystė. – No.7 (2015), p.145-159. – Kopsav. lietuviešu val.
 • Znotiņa, Inga. Pētniecības iespējas neanotētā baltu valodu apguvēju korpusā / I.Znotiņa // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. – Liepāja, 2015. – 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 208.-221.lpp. – Kopsav. angļu val.
 • Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss: lietuviešu un latviešu termins un definīcija. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 18 (2). Red. kolēģijas vadītāja Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2014. 273 lpp

Dalība projektos:

Kopš 2018. gada septembra: darbs Latvijas Zinātnes padomes finansētā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums” (Nr. lzp-2018/1-0527).

2019–2020: Ventspils Augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes projekts „Medicīnas terminu angļu–latviešu–angļu tulkojošā un sarunvārdnīca” – projekta koordinatore RSU.

2013–2016: ESF projektā “Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) izstrādāts un 2018. g. aizstāvēts promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē “Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: izveides metodoloģija un lietojuma iespējas”.