Dr. philol. Inga Laizāne

LLVA valdes priekšsēdētājas vietniece kopš 2019. gada, sekretāre.

Kontaktinformācija:

inga.laizane@rsu.lv

Darbavieta:

Rīgas Stradiņa universitāte (docente)

Zinātniskās intereses:

 • lingvodidaktika
 • valodu apguve

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Laizāne, Inga. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Baltijas valstīs. Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XIII/XIV. Atbildīgā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2018, 28.–39. lpp.
 • Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a Foreign Language in the Baltic States. Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Edited by Diāna Laiveniece. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 134–145.
 • Laizāne, Inga. The Understanding of the Concepts of First Language, Second Language and Foreign Language Outside of Latvia. Rural Environment. Education. Personality (REEP) (2018). Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 11, pp. 81–87.
 • Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a Foreign Language in Latvia: Development and Trends. Rural Environment. Education. Personality (REEP) (2017). Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 10, 116-120.pp
 • Laizāne, Inga. Metodiskās domas attīstība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 20 (2). Liepāja : LiePA, 2016. 96.–107.lpp
 • Laizāne, Inga. Lietišķās valodniecības nozīme latviešu valodas kā svešvalodas teorētiskās bāzes attīstīšanā. Via scientiarum : starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 3. laidiens. Sastādītājas Inga Laizāne, Inga Znotiņa. Ventspils, Liepāja : Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, 2016, 56.–65. lpp.
 • Laizāne, Inga. Gramatiskās tulkošanas metodes gramatiskā satura aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē: Tērēzas Budiņas-Lazdiņas grāmatas satura piemērs. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 29 (2). Liepāja : LiePA, 2015. 169.–178.lpp
 • Laizāne, Inga. Difficulties in Acquiring Latvian as a Foreign Language: Learning the Locative. Kalbai ir kontekstai. Language in Different Contexts. Research papers 2014 Volume VI (1) Part 2. Vilnius, 2014. 218.-225.pp. (The research papers are referred in international databases MLA, Mass Media & Communication (EBSCO)).
 • Laizāne, Inga. Latviešu valoda trimdā – pirmā, otrā valoda vai svešvaloda. Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXIV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014, 334.–242.lpp.
 • Laizāne, Inga. Jēdzienu pirmā valoda, otrā valoda un svešvaloda izpratne Latvijā. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 18 (2). Red. kolēģijas vadītāja Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2014. 136.-147.lpp
 • Laizāne Inga. Lietvārda locījumu nozīmes latviešu valodas kā svešvalodas apguvē. Zinātniski metodisks izdevums „Tagad”, LVAVA, 2014, 25.–31.lpp.
 • Laizāne, Inga. Difficulties in Acquisition of Latvian as a Foreign Language Learning the Locative. Abstracts of Presentations of the 6th International Scientific Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius, 2014, 24.pp.
 • Laizāne, Inga. Datīva un datīva/instrumentāļa nozīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā. Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, X. Liepāja : LiePA, 2014, 154.–169.lpp.
 • Laizāne, Inga. Ģenitīva locījums un tā nozīmju lietojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, IX. Liepāja : LiePA, 2013, 82.–93.lpp.
 • Laizāne, Inga. Akuzatīvs latviešu valodas kā svešvalodas apguvē. Valoda – 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII. Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012, 194.–203.lpp.

Dalība projektos:

No 2020. gada novembra līdz 2025. gada jūnijam dalība projektā „Diasporas skolotāju izglītības tālmācības programmas “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” izstrāde un realizācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/11

2013–2015: ESF projektā “Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē “Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās”.