Jauna grāmata zinātnes valodai

2021.gadā LLVA biedri piedalījās latviešu zinātnes valodas pētniecības projektā, kas rezultējās ar monogrāfiju „Zinātnes valoda: stils, teksts. konteksts”. Monogrāfijā ir apkopotas un izvērtētas starptautiskās un latviešu valodniecības un zinātniskās komunikācijas pētniecības atziņas par zinātnes valodu un ar to saistītajiem aspektiem, atspoguļots pētījums par latviešu zinātnisko rakstu makrostruktūru un mikrostruktūru un sniegti priekšlikumi un ieteikumi tālākajiem pētījumiem. 

Iespēja pētniekiem, doktorantiem – stipendija ASV

Līdz 1. aprīlim zinātnieki, pētnieki un doktoranti aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) Pētniecības programmai, kas sniedz iespēju papildināt profesionālo pieredzi, strādājot kādā no institūtiem, izpētes centriem vai laboratorijām ASV uz laiku no četriem mēnešiem līdz pat vienam gadam.

Pētniecības programma sniedz finansējumu zinātniekiem, kas vēlas veikt pētījumus ASV universitātēs vai pētniecības centros jebkurā nozarē. Programmas laikā uz ASV var ņemt līdzi arī ģimenes locekļus. Pieejamais finansējums vienam projektam ir līdz 60 000 ASV dolāru gadā, kas iekļauj visu nepieciešamo atbalstu – ceļa izdevumu segšanu, veselības apdrošināšanas izmaksas, līdzekļus ikdienas tēriņiem.

Būtiskākie kritēriji, izvēloties stipendiātus, ir kandidātu vēlme sekmēt starptautisku ilgtermiņa sadarbību, kā arī zinātnisks pienesums ne tikai pētniecības projektam, bet visai pārstāvētajai nozarei. Visiem dalībniekiem pēc programmas beigšanas ASV, jāatgriežas Latvijā uz vismaz diviem gadiem, pielietojot iegūtās zināšanas un iemaņas. BAFF Pētniecības  programmai var pieteikties visu zinātnisko jomu pārstāvji.

Plašāks ieskats konkursa nosacījumos un pieteikšanās BAFF Pētniecības programmas stipendijai mājaslapā: https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-research/

Aicinām piedalīties Helsinku Universitātes konferencē

Š. g. 10. un 11. martā Helsinku Universitātē notiek konference Helsinku Universitātes konference “Excessive Language in Public Discourse”. Darba valodas: angļu, franču un vācu valoda.

Konferencē var piedalīties bez maksas, šeit var piereģistrēties: https://www2.helsinki.fi/en/conferences/excessive-language-in-public-discourse/registration
Programma ir atrodama šeit: https://www2.helsinki.fi/en/conferences/excessive-language-in-public-discourse/programme

Aicinām pieteikties konferencei

PIEKTAIS STARPTAUTISKAIS SIMPOZIJS “VALODA STARPTAUTISKAI SAZIŅAI”  Starpdisciplinārās perspektīvas: Speciālā lietojuma valoda daudzvalodības un tehnoloģiju laikmetā 

Latvijas Universitātes tiešsaistes simpozijs kļūs par viedokļu attīstības platformu par speciālā lietojuma valodas attīstības perspektīvām un pētniecības aktualitātēm daudzvalodības un jauno tehnoloģiju laikmetā. 

2022. gada 28.–29. aprīlis

Vairāk informācijas: https://conferences.lu.lv/event/2/page/12-latviski

Aicinām pieteikties starpdisciplinārai konferencei

Aicinām Jūs piedalīties Ventspils Augstskolas un Dārzkopības institūta rīkotajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika”, kas norisināsies 2022.gada 3.–4.novembrī tiešsaistē.

Sīkāka informācija tīmekļa vietnē: https://www.virac.eu/ldts

Konferences valodas: angļu, krievu, latviešu, vācu.

Konferences saziņas e-pasts: ldts@venta.lv

Aicinām pieteikties konferencei

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē „REĢIONĀLĀS VALODAS IZGLĪTĪBĀ: NO TEKSTA LĪDZ TEKSTPRATĪBAI”, kas notiks 2022. gada 16.–17. jūnijā. Konference plānota klātienē, ievērojot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

Pieteikšanās līdz 15.02.2022.

Informācija par konferenci un reģistrēšanās veidlapa šeit: Starptautiskā zinātniskā konference “Reģionālās valodas izglītībā: no teksta līdz tekstpratībai” (rta.lv)

Informācija angļu valodā: International Academic Conference “Regional Languages in Education: from Literature towards Literacy” (rta.lv)

Jauna grāmata redaktoriem

Aija Sīle un LLVA biedrs Jānis Veckrācis izdevuši noderīgu grāmatu redaktoriem „Tulkojumu redakcionālā pilnveide”.

Kā norāda autori, tad šī darba mērķis ir uz īsa teorētisko ideju izklāsta un lietišķo un daiļliteratūras tekstu tulkojumu vienību analīzes pamata konstatēt un īpaši izcelt dažus būtiskākos redaktūras aspektus un apsvērumus.

Grāmatu var iegādāties šeit vai citās grāmatnīcās.

Aicinām pieteikt referātus Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konferencē „Zinātniskie lasījumi”

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi” notiks 2022. gada 27.–28. janvārī. Šis ir vērienīgs zinātniskais notikums, kas reprezentē fakultātē pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas.

DU HF „Zinātnisko lasījumu” misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus.

Īpašs konferences fokuss ir tie pētnieciskie virzieni, kuros DU HF veic padziļinātu specializāciju, – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures un identitātes pētījumi, kultūras studijas.

Konferences darba grupas:

1. BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

2. SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ [+]

3. VĀCU KULTŪRA UN LATVIJA  [+]

4. ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

5. MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ [+]

6. NOVECOŠANA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ  [+]

7. DZĪVES RAKSTĪBA: TRADĪCIJA UN NOVATORISKAIS  [+]

8. VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI  [+]

Darba grupās nav paredzēti ziņojumi par priekšmetu mācību metodiku.
Konferences dalībnieki aicināti izvērtēt iesniedzamo tēmu atbilstību konferences darba grupu anotācijām.

Sakarā ar Covid-19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju DU HF „XXXII Zinātniskie lasījumi” notiks attālināti – ZOOM platformā; sertifikāti par dalību konferencē tiks izsūtīti pēc konferences.DU Humanitārās fakultātes „XXXII Zinātnisko lasījumu” dalības maksa – EUR 50.00.
Citi dalības veidi:

  • klausītājiem bez referāta – EUR 5.00, ar sertifikātu EUR 10.00;
  • dalībniekam ar vairākiem referātiem – EUR 50.00 par pirmo referātu, EUR 30.00 par katru nākamo referātu;
  • autoru kolektīviem, kuri uzstājas ar vienu referātu, – EUR 50.00 par vadošo referentu un EUR 30.00 katram līdzautoram.

Pieteikums konferencei jāiesūta līdz 2021. gada 22. decembrim.

Katra referāta atbilstību izvērtēs konferences Zinātniskā komiteja, pamatojoties uz iesniegto referāta anotāciju. Līdz 2021. gada 28. decembrim pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts konferences programmā.

Uz konferences referātu pamata sagatavoti publikāciju teksti konferences materiālu krājumiem jāiesniedz līdz 2022. gada 6. martam. Raksta zinātnisko atbilstību izvērtē anonīmi recenzenti, un par raksta publicēšanu lemj krājuma zinātniskā redkolēģija.

Dalības maksa jānomaksā, pārskaitot uz DU kontu līdz 2022. gada 15. janvārim.

Rekvizīti:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401
  Banka: Valsts Kase
  Kods: TRELLV22
  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
  Maksājuma mērķis: Struktūra: 01016; dalības maksa konferencei „HF 32. Zinātniskie lasījumi”.

Konferences kontaktinformācija:
  Daugavpils Universitāte
  Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401
  Tālrunis: +371 65424238
  Fakss: +371 65422611
  e-pasts: hfzl@du.lv