Par mums

Ko nozīmē LLVA un ko tā apvieno?

LLVA ir abreviatūra, kas lasāma kā Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija.

Asociācija apvieno valodniekus, kam profesionālās intereses saistītas ar lietišķo valodniecību: pētniekus, docētājus, valodu skolotājus, studentus, tulkus, tulkotājus, leksikogrāfus, terminologus u. c. Par asociācijas biedru var kļūt arī organizācija, institūts vai cita juridiska persona.

Kad un kā LLVA izveidota?

LLVA izveidota 2016. gada martā, ar nolūku rosināt valodnieku sadarbību un veicināt lietišķās valodniecības pētniecību. Idejas iniciatori bija Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas doktoranti kopā ar saviem profesoriem. Asociācijā ir arī daudzu citu Latvijas augstskolu un pētniecības institūtu pārstāvji.

Kāpēc LLVA izveidota?

Galvenais mērķis ir rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Svarīgi ir centieni veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību visu studiju līmeņu un docētāju vidē. Viens no vēlamajiem sasniegumiem būtu popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un noderīgumu tautsaimniecībā.

Kā iestāties LLVA?

LLVA statūti paredz, ka iesniedzams iesniegums (personiski, elektroniski) valdei, kas pieņem lēmumu par kandidāta uzņemšanu asociācijā. Valdi (piecus locekļus) ievēl kopsapulce uz diviem gadiem. Kopsapulce notiek vienu reizi gadā. Asociācijas biedri vienu reizi gadā samaksā biedru naudu. Par tās izlietojumu lemj valde, bet to pārrauga revidents.