Statūti

Biedrības „Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija” statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija”, saīsinātais nosaukums – LLVA (turpmāk tekstā – LLVA).
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Association of Applied Linguistics”.
1.3. Biedrības nosaukums franču valodā ir „Association lettonne de Linguistique Appliquée”.
1.4. Biedrības nosaukums krievu valodā ir „Латвийская ассоциация прикладной лингвистики”.
1.5. Biedrības nosaukums spāņu valodā ir „Asociación Letona de Lingüística Aplicada”.
1.6. Biedrības nosaukums vācu valodā ir „Lettischer Verband für angewandte Linguistik”.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. LLVA mērķi ir:
2.1.1. rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu nacionālā un starptautiskā mērogā;
2.1.2. veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību;
2.1.3. veicināt visu līmeņu studiju un pētniecības integrāciju lietišķajā valodniecībā;
2.1.4. sadarbībā ar sociālajiem partneriem popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un noderīgumu tautsaimniecībā.
2.2. LLVA uzdevumi ir:
2.2.1. koordinēt informācijas un pieredzes apmaiņu LLVA biedru vidū;
2.2.2. organizēt nacionāla un starptautiska mēroga konferences, seminārus, lasījumus u. tml. pasākumus akadēmiskajā vidē un veicināt zinātnisku publikāciju izdošanu;
2.2.3. sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp ārvalstu organizācijām, īpaši – ar Starptautisko lietišķās valodniecības asociāciju (Association Internationale de Linguistique Appliquée, AILA);
2.2.4. piesaistīt finanšu līdzekļus nacionālā un starptautiskā mērogā LLVA mērķu sasniegšanai.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. LLVA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no biedrības

4.1. LLVA var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas vēlas sekmēt biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu un apņemas aktīvi iesaistīties biedrības darbā, tajā skaitā apmeklēt biedru kopsapulces.
4.2. Personas iestājas LLVA, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka LLVA valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LLVA pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LLVA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā
pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LLVA, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no LLVA ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu par iepriekšējo gadu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LLVA un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. LLVA biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties LLVA pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par LLVA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LLVA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos LLVA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LLVA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās biedrībās;
5.1.5. brīvi izstāties no LLVA, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu;
5.1.6. vēlēt un tikt ievēlētiem valdē.
5.2. LLVA biedriem ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot LLVA statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt LLVA mērķu un uzdevumu realizēšanu, popularizējot tos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī;
5.2.3. rūpēties par LLVA labo slavu un pozitīvo atpazīstamību, nepieļaujot rīcību, kas grauj LLVA godu un prestižu sabiedrībā;
5.2.4. regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmērus nosaka ikgadējā biedru kopsapulce.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. LLVA struktūrvienības

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LLVA struktūrvienības
(pēc teritoriālā vai kāda cita iedalījuma principa).
6.2. Struktūrvienības var veidot sekciju veidā, pamatojoties uz dažādiem lietišķās
valodniecības pētniecības virzieniem (leksikogrāfija, terminoloģija, valodu
apguve, valodu kontakti, korpuslingvistika, tulkošana, sociolingvistika u. c. ).
6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LLVA
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LLVA biedru kopsapulce.

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstiūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LLVA biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā, tajā iekļaujot pilnvaras
izsniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, parakstu, pilnvaras izsniegšanas datumu un mērķi. Dalība kopsapulcē iespējama, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LLVA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru kopsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt valdi. Kopsapulcē, kurā tiek apstiprināts gada pārskats, kā atsevišķs lēmumprojekts ir uzticības izteikšana valdes locekļiem.
7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu (izdrukas vai elektroniskā formā).
7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LLVA darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.
8.2. Biedrības kopsapulce aizklātās vēlēšanās ievēl valdi uz 2 (diviem) gadiem.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.
8.5. Valsts un pašvaldības institūcijās LLVA pārstāv valdes priekšsēdētājs kopā ar vienu valdes locekli vai divi valdes locekļi kopā.
8.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revidents

9.1. LLVA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
9.2. LLVA revidents nevar būt LLVA valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic LLVA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LLVA budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē LLVA grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LLVA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina LLVA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apjomu nosaka LLVA kopsapulce.

11. Biedrības darbības izbeigšanas pamati

11.1. Biedrības darbība var tikt izbeigta:
11.1.1. ar biedru kopsapulces lēmumu,
11.1.2. ar tiesas nolēmumu,
11.1.3. uzsākot Biedrības bankrota procedūru,
11.1.4. uz cita likumā noteiktā pamata.

Statūti apstiprināti Rīgā, 2019. gada 12. augustā