Mg. philol. Solvita Štekerhofa

LLVA valdes locekle kopš 2019. gada, finanšu pārraudze.

Kontaktinformācija:

solvita.shtekerhofa@gmail.com

Darbavieta:

Ventspils bibliotēka, Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja; pašnodarbināta korektore („Skrivanek Baltic”, „Tulkot.lv”, „Linearis”)

Zinātniskās intereses:

 • terminoloģija
 • juridiskā terminoloģija
 • latviešu valodas stilistika

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Štekerhofa, Solvita. 17. un 18. gadsimta plakāti un patentes kā krimināltiesību terminu avoti. Via Scientiarum : starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums, 4.laidiens. Liepāja, Ventspils : Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, 2019, 37.–48.lpp. ISBN 9789934569555
 • Rudziša, Valda; Sviķe, Silga; Štekerhofa, Solvita. Juridisko pamattiesību glosārijs līgumtiesībās Latvijā izdoto nozarvārdnīcu kontekstā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: 23, Liepāja: LiePA, 2019. 379.–391. lpp.
 • Sviķe, Silga; Štekerhofa, Solvita. Denominations of Lawful Transactions in the Latvian Language and Their Comparison in Lexicographic Sources and Practical Language Usage. Bridging Languages and Cultures. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Berlin : Frank & Timme, 2019, p.113–132 ISBN 978373290429
 • Štekerhofa, Solvita. Nāvessoda juridiskais un lingvistiskais aspekts: valodas materiāla liecības. Vārds un tā pētīšanas aspekti 22 (1/2), Liepāja : 2018, 272.–282.lpp.
 • Štekerhofa, Solvita. Juridisko tekstu tulkotājiem noderīgu avotu kritisks apskats. Juridisko tekstu tulkošana. Teorija un prakse III, Ventspils Augstskola : 2017, 5.–9.lpp.
 • Sviķe, Silga; Štekerhofa, Solvita. Der Terminus līgums (deutsch: Vertrag) und seine Ableitungen: Vergleichende Analyse im Lettischen und in den größten Kontaktsprachen des Lettischen. Zuzana Guldanová (ed) KONTEXTY SÚDNEHO PREKLADU A TLMOČENIA VI. Slovakia: Univerzita Komeského v Bratislave, 2017. p. 203–222.
 • Štekerhofa, Solvita. Juridiskās terminoloģijas attīstība 19. un 20. gadsimtā: nozīmīgākās personības. Terminrade Latvijā senāk un tagad. Rīga : Zinātne, 2016.
 • Štekerhofa, Solvita. Pirmo latviešu juridisko vārdnīcu izveides sociāli politiskie nosacījumi: 1923.un 1942.gada vārdnīca. Vārds un tā pētīšanas aspekti 20 (2). Liepāja : LiePA, 2016.
 • Štekerhofa, Solvita. Tiesību zinātņu speciālistu valodas iezīmes: Recenzija. Via Scientiarum: starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 3. laidiens. Sastādītājas I.Laizāne, I.Znotiņa. Ventspils, Liepāja : Ventspils Augtskola, Liepājas Universitāte, 2016, 161.–163.lpp.
 • Štekerhofa, Solvita. Krimināltiesību termini Jēkaba Dravnieka 1910.gadā izdotajā “Vācu-latviešu vārdnīcā”: salīdzinājums ar “1903.gada 22.marta sodu likumiem” Valsts valodas komisijas raksti. 7.sēj. : Vārdnīcas un valoda (2015), [122.]–133.lpp. ISBN9789984879871.
 • Štekerhofa, Solvita. Krimināltiesību termini Jēkaba Dravnieka 1910.gadā izdotajā “Vācu-latviešu vārdnīcā”: salīdzinājums ar “1903.gada 22.marta sodu likumiem” Valsts valodas komisijas raksti. 7.sēj. : Vārdnīcas un valoda (2015), [122.]–133.lpp. ISBN9789984879871.

Dalība projektos:

2018: „Mobilās lietotnes prototips – juridisko pamatterminu (saistību tiesības) tulkojošais un skaidrojošais latviešu-vācu-latviešu glosārijs”, redaktore’;

2017: „Jauna botāniskā vārdnīca: leksikogrāfiskā koncepcija un darba modelis”, redaktore;

2017: „50 gadu astronomijā, astrofizikā un radioastronomijā. Ivaram Šmeldam 70 : bibliogrāfija”, korektore;

2016: Erasmus + Staff Mobility for teaching in Stockholm University (Sweden).