Mg. philol. Elīna Peina

LLVA valdes locekle kopš 2022. gada 23.marta

Kontaktinformācija:

elina.peina@gmail.com

Darbavieta:

Rīgas Tehniskās universitātes projektu vadītāja Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentā.

Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta pētniece.

Docētie kursi:

  • Terminoloģijas attīstības vēsture
  • Uzziņu literatūra: pieejamie resursi un kā tos efektīvi izmantot
  • Linguistics – power of words, language of deception
  • Latvian Language for Foreign Students
  • Cultural Aspects of Latvian Language
  • Milestones of Latvian Culture

Zinātniskās intereses:

  • leksikogrāfija
  • terminogrāfija

Nozīmīgākās publikācijas:

Elīna Peina, Anita Helviga. Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities. Proceedings of CBU in Social Sciences, Vol. 2. Prague, 2021.

Elīna Peina. Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 24 (1/2). Liepāja: LiePA, 2020.

Elīna Peina, Anita Helviga. Mūsdienu latviešu terminogrāfijas raksturojuma daži teorētiskie un praktiskie aspekti. Latviešu valodas vārdnīca: Valsts valodas komisijas raksti, 8.sējums. Rīga: Zinātne, 2016.

Dalība projektos:

No 2022. gada marta līdz šim brīdim: ESF projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” (Nr. 8.2.2.0/20/I/007) tiek izstrādāts promocijas darbs zinātniskā doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.

No 2021. gada līdz šim brīdim Erasmus+ projekta “SUCCESS – risinājumi vienotās komunikācijas kompetencēm inženierzinātņu studentiem un speciālistiem” (Nr. 2021-1-LV01-KA220-HED-000031178) projekta koordinatore Rīgas Tehniskajā universitātē.

2020. gadā dalība Roterdamas Lietišķo zinātņu universitātes (Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands) projektā Hands on Internationalisation.