Dr. paed., prof. maģistre uzņēmējdarbībā Vita Balama

LLVA valdes locekle kopš 2021. gada.

Kontaktinformācija:

vitab@venta.lv

Darbavieta:

Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultāte (docente, vadošā pētniece, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Valodas un starpkultūru komunikācija” direktore)

Docētie kursi:

 • Ievads starpkultūru komunikācijas studijās
 • Krīzes komunikācija un pārvaldība
 • Digitālās kultūras vadība
 • Diplomātiskais protokols
 • Cilvēkresursi multikulturālā vidē
 • Lietišķo pētījumu metodoloģija
 • Uzņēmējdarbības politiskie un ekonomiskie aspekti
 • Starpkultūru komunikācijas teorijas un modeļi

Zinātniskās intereses:

 • starpkultūru komunikācijas aspekti tulkojumos
 • tulkojumu kvalitātes vērtējums
 • daiļliteratūras tulkojumu kvalitāte – kultūrvides aspekts

Nozīmīgākās publikācijas:

Balama, Vita. Importance of Context in the Acquisition of Language and Culture Phenomena. Problems of and Perspectives on Language Acquisition; D.Laiveniece (red.), Cambridge Scholars Publishing, This book first published 2018, 104-112 lpp.

Balama, Vita. Perceptual Context of Culture Communication in Literary Translations. Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Band II, P.Sulikowski / A.Sulikowska / E.Lesner (eds.), Verlag Dr.Kovač, Hamburg 2018. pp.7-21.

Balama, Vita. Factors of Intercultural Communication Competence in Multicultural Business Environment. Kognitywistyka I media w edukacji : zinātniskais žurnāls 2018, Nr.2; Wydawnictwo naukowe GRADO, Torun 2018;

Balama, Vita. Linguistic Studies of Culture Environment in American Literature. Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Band I, P.Sulikowski / A.Sulikowska / E.Lesner (eds.), Verlag Dr.Kovač, Hamburg 2017. pp.9-19.

Balama, Vita. Translation Quality Assessment: Cultural and Linguistic Background. Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics. Volume 4, 15 December 2016, Pages 173-187, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2016.

Balama, Vita. Kultūrvides raksturojums Dž. Grišama darbos un to tulkojumos: leksiski semantisko piemēru analīze.Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 19(2). Liepāja : LiePA, 2015.

Balama, Vita.  Factor of Acculturation and its Management with Foreign Students. Diversity in Europe, Eds. Charlotte Gaitanides and Gerd Grözinger. Europa-Universität Flensburg, Germany, Nomos, 2015.

Balama, Vita. Recenzija:Proceedings of the 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Translation, quality, costs. Edited by Gunta Ločmele, Andrejs Veisbergs. Rīga: The University of Latvia Press, 2014. 120 lpp. ISBN 978-9984-45-863-2. Valodniecība un tulkojumzinātne. Recenziju žurnāls. Nr. 1. Atb.red .E.Proveja. Ventspils 2017, 57-63;

Darbs redakcijas kolēģijās:

Mediatization studies, ISSN 2451-1188; Maria Curie-Sklodowska University Press. Lublin

Kognitywistyka I media w edukacji,  ISSN 1643-6938; Wydawnictwo naukowe GRADO

Zinātniskā darba organizācija:

2017.gada septembris Ventspils Augstskolas TSF starptautiskās zinātniskās konferences “Bridging Languages and Cultures” Rīcības komitejas priekšsēdētāja

2019.gada septembris Ventspils Augstskolas TSF starptautiskās zinātniskās konferences “Bridging Languages and Cultures II” Rīcības komitejas priekšsēdētāja

Bakalauru un maģistra darbu zinātniskā vadītāja