Konference Viļņā

2023. gada 19.–20.oktobrī Viļņā notiks 5. starptautiskā konference „Terminoloģijas zinātniskās, administratīvās un izglītības dimensijas” (The 5th international conference on terminology Scientific, administrative and educational dimensions of terminology)

Konference tiek organizēta gan klātienē, gan attālināti.

Svarīgi datumi

Reģistrācijas veidlapu un kopsavilkumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 31. maijs.

Paziņojums par pieņemšanu – 2023. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas: asta.mitkeviciene@lki.lt vai Lietuvas Valodas institūta vietnē: http://lki.lt/en/5-oji-tarptautine-moksline-terminologijos-konferencija/.

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

20.starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīvas”

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Logopēdu asociāciju, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju, Britu padomi Latvijā, Gētes institūtu Rīgā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi laipni lūdz Jūs piedalīties 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notiks 2023. gada 19. maijā Liepājas Universitātē.

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  tīmekļa vietnē  https://vapplapp.liepu.lv

Konferencei jāreģistrējas līdz 2023. gada 5. maijam. Pieteikuma anketa.

Konferences tematika

 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse
 • Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Language and Languages. Learning and Teaching

TLU School of Humanities is pleased to invite you to the conference

The conference will be held at Tallinn University, Uus-Sadama 5, Tallinn

18-19 May 2023

The conference will bring together linguists, policy makers and teachers in order to discuss the current challenges Estonian schools are facing. Up to now there have been two different schools in Estonia: one with Estonian and another with Russian as the tuition language. Now there’s a political decision to have only one tuition language, Estonian. At the same time the number of non-Estonian first languages has been rapidly increasing in schools with Estonian as the tuition language.

War in Ukraine has speeded this process up even more: having linguistically and culturally diverse children in classrooms has become an everyday reality. In this complex situation the professional competence of teachers is crucial. In order to support teachers we need to bring together results of linguistic research as well as good practices of different countries and languages.

The conference shall address issues of linguistics, education and language policy from different perspectives. Besides the general session of linguistics the conference also includes practical workshops for teachers as well as the round table with linguists, policy makers and teachers. Conference plenary speakers are Annick De Houwer (University of Erfurt) and Mila Schwartz (Academic College of Education) Organizing committee: Reili Argus, Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee, Kristiina Bernhardt Proposals for workshops We invite 600 word abstract submissions for a workshop including at least three 30 minute-long oral presentations.

The abstracts must be in English or Estonian and they should be sent to langlearn.conf@tlu.ee. Paper presentations We invite 400 word abstract submissions for 30 minute-long oral presentations (20 minutes for the presentation and 10 minutes for discussions). The abstracts must be in English or Estonian and they should be sent to langlearn.conf@tlu.ee Please specify if your abstract is intended for the main session or for the workshop. Important dates Deadline for submissions: 1st February Notification of acceptance: 1st March For further information please visit the conference website https://www.tlu.ee/en/ht/research/language-and-languages-learning-and-teaching#venue or write to langlearn.conf@tlu.ee.

Aicinām pieteikt referātus Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskajai zinātniskajai konferencei „ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS”

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē „ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS”, kas notiks 2023.gada 22.–23.februārī Latvijas Universitātē. Šī konference būs īpaša, jo svinēsim valodnieka simtpiecdesmitgadi, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā. Lai godinātu Jāni Endzelīnu un viņa devumu, aicinām iesniegt referātu tēmas, kas skar kādu no viņa pētītajām jomām (gramatika, onomastika, dialektoloģija, vēsturiskā valodniecība, indoeiropeistika, valodas kultūra) vai viņa dzīvesgājumu.
Pieteikuma anketu un referātu tēzes (2500–3000 rakstu zīmes ar atstarpēm) lūdzam reģistrēt līdz 2022. gada 23. decembrim tiešsaistē.

Apstiprinājums dalībai konferencē tiks izsūtīts līdz 2023. gada 10. janvārim.

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu.

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai).

Konferences zinātniskā komiteja
Dr. habil. med. Māris Baltiņš
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Dr. philol. Regīna Kvašīte
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. philol. Anna Stafecka
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. philol. Anta Trumpa
Dr. hum. Edmunds Trumpa
Dr. habil. philol. Pēteris Vanags
Dr. philol. Anna Vulāne

Konferences rīcības komiteja
Mg. paed. Gunita Arnava
BA Hons. Justīne Bondare
Mg. hum. Anete Daina
Laura Paula Jansone
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Anete Ozola
Odrija Ratfeldere
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Daira Vēvere

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.

Konferences e-pasts: endzelinakonference@gmail.com

Aicinām pieteikties 58. profesora Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Gramatika un vārddarināšana”

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties 58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Gramatika un vārddarināšana”2023. gada 16. un 17. martā. 

2023. gadā 150. jubileja ir Latvijas Universitātes ilggadējam profesoram, Baltu filoloģijas nodaļas dibinātājam, izcilajam latviešu un baltu valodu pētniekam, fundamentālo darbu „Lettische Grammatik” (1922) un „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoram Jānim Endzelīnam (1873–1961).

2023. gada konference veltīta vienai no svarīgākajām prof. Jāņa Endzelīna pētījumu jomām – gramatikai, t. sk. vārddarināšanai, šo jautājumu aprakstam un interpretācijai gan sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā.

Konferencē tiek gaidīti vispārīgas, areālas, tipoloģiskas, kognitīvas, funkcionālas, sastatāmas, kvantitatīvas u. c. ievirzes gramatiski un/vai vārddarināšanas pētījumi latviešu un citu valodu materiālā.

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Konferences norise – klātiene. Atkarībā no apstākļiem (epidemioloģiskā situācija u. c.) iespējama arī konferences norise tiešsaistē.

Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem).

Konferences dalības maksa – 50 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai.

Tēžu apjoms – 250–500 vārdu, kam pievienojams izmantotās (citētās) literatūras saraksts (saraksts neietilpst vārdu skaitā).

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2023. gada 23. janvārim uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2023. gada 6. februārim.

Konferences organizētāju vārdā –
Andra Kalnača,
LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa
e-pasts: kalnaca@latnet.lv

Lidija Leikuma,
LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa
e-pasts: lleikuma@inbox.lv

Aicinām pieteikties konferencei „Language and Languages. Learning and Teaching”

Konference notiks Tallinas Universitātē (adrese: Uus-Sadama 5, Tallinn) 2023.gada 18. un 19.maijā.

The conference will bring together linguists, policy makers and teachers in order to discuss the current challenges Estonian schools are facing. Up to now there have been two different schools in Estonia: one with Estonian and another with Russian as the tuition language. Now there’s a political decision to have only one tuition language, Estonian. At the same time the number of non-Estonian first languages has been rapidly increasing in schools with Estonian as the tuition language. War in Ukraine has speeded this process up even more: having linguistically and culturally diverse children in classrooms has become an everyday reality. In this complex situation the professional competence of teachers is crucial. In order to support teachers we need to bring together results of linguistic research as well as good practices of different countries and languages. The conference shall address issues of linguistics, education and language policy from different perspectives. Besides the general session of linguistics the conference also include practical workshops for teachers as well as the round table with linguists, policy makers and teachers. Coference plenary speakers are Annick De Houwer (University of Erfurt) and Mila Schwatz (Academic College of Education) More information shall follow in December. Organisers: Reili Argus, Tiina Rüütmaa, Kristiina Bernhardt, Merilin Aruvee Contact us: reili.argus@tlu.e

Latvijas Okupācijas muzejā notiks rakstu krājuma „Valoda un vara. Valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada” atvēršana

Laipni aicināti uz Latvijas Okupācijas muzeju, Strēlnieku laukumā 1, Rīgā,  2022. gada 19. novembrī plkst. 14.00, kur tiks atvērts rakstu krājums „Valoda un vara. Valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada”.

Krājumā LLVA biedres valodnieces sociolingvistes Vinetas Poriņas redakcijā iekļautas astoņas valodnieku un vēsturnieku publikācijas, kas aptver laiku no pirmās padomju okupācijas 1940. gadā.

Krājuma rakstu autori ir Jānis Riekstiņš, Dens Dimiņš, Pēteris Vanags, Zita Pētersone, Normunds Dzintars, Vineta Poriņa, Andrejs Veisbergs un Jolanta Visņoha.  

Saziņai un papildinformācijai: inese.jansone@okupacijasmuzejs.lv; tālr. nr. 26447286

Valsts valodas dienai veltīta diskusija “Valsts valoda 21. gadsimta augstskolā un zinātnē”

17. oktobrī Rīgas pilī notika Valsts valodas dienai veltīta diskusija “Valsts valoda 21. gadsimta augstskolā un zinātnē”, kurā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits aicināja uz diskusiju par latviešu valodas vietu un lomu nākotnes Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē pasaules kontekstā, ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot abu jomu sniegumu. Paldies visiem biedriem, kas pārstāvēja LLVA klātienē!

Diskusiju iespējams noskatīties šeit.